مرکز مدیریت داراییهای فیزیکی برگزار می کند ...   94/11/04