پاسخ به نظر احمد
 
احمد       در تاریخ 95/02/19       ساعت 9:28      
http://www.modaresanesharif.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-95 مدرسان شریف سوال و کلید MBA رو گزاشته
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :