پاسخ به نظر پرستو
 
پرستو       در تاریخ 95/02/17       ساعت 22:35      
من به این نتیجه رسیدم که درس خوندن جز بطالت وقت نیست حتی سازمان سنجش هم با این کاری که انجام داد به طور ضمنی این مفهوم را به ما رساند.سازمان سنجش مچکریم
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :