پاسخ به نظر banafshe
 
banafshe       در تاریخ 95/02/16       ساعت 23:46      
تیوری و دانش مسایل ۳۶۰درجه چرخش داشت!زبانم که هرچی واژه خوندیم بکارمون نیومد.هرچی قانون تو کشور بود تمام امار و ارقام حفظ کردم ولی ...سازمان ههمونو پی نخود سیاه فرستاد!!!!
 
    پاسخ به نظر
نام و نام خانوادگی :
نشانی پست الکترونیکی :
  نظر :